• TÜLOMSAŞ BİLGİLER


   BUGÜNKÜ TÜLOMSAŞ’IN TARİHÇESİ
   (KRONOLOJİK OLARAK)
  1894:Anadolu-Bağdat demiryolunun inşaası esnasında minik
  çaplı bakım ve revizyon atölyesi olarak kurulur.
  1919: İngilizler tarafınca işgal edilir.
  1920:ulusal güçlerin eline geçer.Eskişehir Cer Atölyesi ismini alır
  1921: Yunanlıların işgali.
  1922: İkinci defa kurtarılır.
  1923: 500.000 m2
   açık,8000 m2
   kapalı alana ulaşır.
  1924: Eskişehir Cer Atölyesi TCDD Genel Müdürlüğü’ne
  bağlanır.
  1925:Montaj Atölyesi,Kazanhane,Çarkhane,Marangoz evi,
  Köprü,Makas,Kantar ve Yol Emniyetiyle ilgili malzemeleri imal
  edecek atölyeler kurulur.
  1946: Kuvvet santralinin ve sosyal tesislerin açılışı .Toplam
  çalışan 3576 işçi.
  1950: Cer ve Yol Atölyeleri birleştirilerek tek elden yönetim
  edilmeye başlanılır.
  1957: Ankara Gençlik Parkı için minik tren yapım edilir.Böylece
  imalata geçiş başlar.
  1958: Eskikent Demiryolu Fabrikası adını alır.
  1961: İlk Türk otomobili ‘Devrim’ ve ilk Türk lokomotifi
  ‘Karakurt’ üretilir.
  1967: İlk dizel manevra lokomotifi üretilir.
  1968: Fransız Semt-Pielstick şirketiyla 16PA4 V-185 motor
  imalatı lisans anlaşması yapılır.
  1970: Motor,Döküm,Vagon ve yol gereçleri fabrikaları kurulur.
  Eskişehir Lokomotif ve Motor sanayi (ELMS) adını alır.
  1971: Bakım ve Yardımcı Üretim,Elektrik Makinaları,Dişli
  takım ve Kalıp Fabrikaları kurulur.
  1975: 100. Lokomotif üretilir.
  1976: Yerli üretim %77’ye ulaşır.
  1984: Kapalı alan 176.000 m2
   ulaşır.General Motors firmasıyla
  dizel elektrikli lokomotif imalatı için antak kalma yapılır.

  1986: Türkiye Lokomotif ve Motor endüstri A.Ş (Tülomsaş) isminialır.
  1987: 7 tane GM lokomotifi hizmete verilir.
  1988: 5 adet Toshiba elektrikli lokomotif hizmete verilir.
  1994: Projeleri de Tülomsaş’a ait olan yol ve katener bakım
  çalgıları,hafif vinçli poz otosu ve dizel hidrolik manevra lokomotifi
  (Yunusemre) hizmete verilir.

   ÜRETİM PLANLAMASI
   Üretim Planlama ve kontrol Daire Başkanlığı (ÜPK)
  ÜPK Daire Başkanlığı şirketin üretim programında yer alan
  çeken ve çekilen araçlarla ilgili üretim metodu ve standartlarını
  hazırlayarak kaynaklarının verimli rasyonel kullanımını sağlamak
  amacıyla toplam 13 teknik ve 1 yönetimsel personel ile çalışmalarını
  sürdürmektedir.
  Tülomsaş’ın imkanlarını modern işletmecilik anlayışı içerisindedeğerlendirerek,tertipli ve verimli çalışma önlemleri almasını
  sağlamak amacıyla;
  Mevcut işgücü,tezgah,ekip ve teçhizatı arasındaki bağlantılarını
  işletmenin politikaları bütçe ve programları doğrultusunda
  değerlendirerek kapasite sapmalarına çözüm yolları arar.
  Ürünlere ait metot etütleri standart tesbitleri yaparak malzeme
  planlaması ile birlikte ürünlerin en erken zamanda ve yeterli kalitede
  olmasını sağlar.
  Görevleri:
  Ürünlere ait üretim metodu ve standartlarını hazırlayarak üretime
  almak ürünlerle ilgili yerli yapım çalışmalarına katılmak üretime esas
  teşkil edecek projelerin çizimini sağlamak uygulamada tesbit edilen
  aksaklıkları ortadan kaldırmak.
  İş programında yer alan ürünlerle ilgili üretimin gerektirdiği
  dönemler için planlar,programlar hazırlayarak kaynakların rasyonel
  kullanımını sağlamak ve gerçekleşmeleri seyretmek.

  Ürün Ar-Ge Daire Başkanlığı:
  Ürün Ar-Ge Daire Başkanlığı şirketin her türlü proje
  dökümantasyon ve arşiv çalışmalarını 12 mühendis,2 uygulaman,10
  teknik ressam,13 memur ve 12 işçi olmak üzere 39 personel ile
  yürütmektedir.
  Görevleri:
  Demiryolu çeken ve çekilen araçlara ait teknolojik gelişmeleri
  izleyerek,anahat ve manevra lokomotifleri ile ilgili projeleri ve
  bunlarla ilgili teknik data ve şartnameleri hazırlar.
  Demiryolu iş makinaları ve demiryol alt yapı malzemeleri ile
  ilgili teknolojik gelişimleri izler,projeler teknik bilgiler ve
  şartnameleri hazırlar.
  Çeşitli özel projeleri hazırlar.
  Demiryol vagonları ve imalatla ilgili çeşitli kolaylık ve
  gelişimleri izler,projeler hazırlar.
  Betonarme,statik,çelik ve direnç hesapları ve buna bağlı
  olarak betonarme bina,çelik  imalathane,vinç,köprü projeleri hazırlar
  projelerin keşif,metraj ve ihale dosyaları ve hak edişlerini tamim eder.
  Şirketin fotokopi ,teksir, ozalit, plan kopya, mikrofilm ve
  mikrofilm baskı işlerini yürütür.
   Araştırma Planlama Ve Koordinasyon
   Daire Başkanlığı

  Genel Müdürlüğün insan gücü ile mevcut diğer kaynaklarının
  verimli ve rasyonel kullanımı için araştırmalar yaparak öneriler
  hazırlayan APK (Araştırma-Planlama-Koordinasyon) Dairesi
  Başkanlığı’nda 9 mühendis 1 tekniker,2 teknisyen,4 idari,3 programcı
  olmak üzere 19 personel çalışmaktadır.
  Tülomsaş’a verilen görevlerin süreında ve eksiksiz olarak
  yerine getirilmesi için periyodik rapor sistemi içinde faaliyetleri
  izleyip değerlendiren APK Daire Başkanlığı lüzumlu gördüğü
  önlemleri genel müdürlüğe sunmaktadır.Merkez ve fabrikalar arasında
  zaman zaman ortaklık ve koordinasyon hizmetlerini yerine getiren
  APK Daire Başkanlığı , yatırım , proje hizmetleri , fizibilite ve
  mühendislik benzer biçimde faaliyetlerin yapılmasını planlamakta
  gerçekleşmeleri takip ederek bunlarla ilgili raporları
  değerlendirmektedir.Lüzumlu istatistiki bilgilerin toplanıp
  değerlendirilmesi data işlem teknolojisindeki gelişmelerin izlenmesi
  de APK Dairesi Başkanlığı’nın görevleri arasında bulunmaktadır.
  Planlama Müdürlüğü:
  1.APK Dairesinin belirlediği miktarlar üzerinden fabrikalarca
  hazırlanan ve APK Dairesince konsolide edilen şirket bir yıllık bütçe
  ve iş programı çerçevesinde şirketin üretim faktörlerinin etkin ve
  verimli kullanılmasına yönelik faaliyetlerde bulunur.
  2.APK Dairesi Başkanlığı tarafından son şekli verilmiş iş
  programı doğrultusunda fabrikalarca hazırlanan aylık iş programları,iş
  programında fabrikalara verilen değerlere bakılırsa kontrol eder.
  Şirket genelinde kapasite-yük dengelemesini değerlendirir
  lüzumlu hallerde iş kaydırılması suretiyle yük kapasite dengelemesini
  sağlatır.
  3.Fabrikalarca hazırlanan aylık,haftalık ve günlük program
  tablolara günlük ve haftalık olarak fabrikalardan gelen tahakkukbilgilerini işler, raporlar hazırlar, sapmaları belirler,sapmalar
  konusunda gereği için ilgili birimleri uyarıcı raporlar verir,fabrikalarla
  görüşerek gecikmeleri önleyici tedbirler aldırılmasını sağlar.
  4.Lokomotif ve Vagon imalat ve onarımlarını günlük olarak izler
  gerçekleşme ve aksaklıklara ilişkin raporlar alır ve makama sunar.
  5.Senelik iş programında belirtilen hedefler doğrultusunda
  faaliyetlerin etkin ve verimli yürütülmesinde Müdürlüğüne bağlı öteki
  gruplarla birlikte çalışarak stratejiler gerçekleştirir.
  6.Gerektiğinde bilgi akışını ve kontrolü sağlayarak sistem ve
  form tasarımları yaparak inceler,öneriler ve eleştiriler getirerek
  sonuçlandırır.
   Sipariş Müdürlüğü
  Pazarlama Dairesi Başkanlığı tarafından açılan siparişleri takip
  eder.Hazırlanan raporu inceler,ilgili birimlerle görüşerek siparişlerin
  gecikmemesi için tedbirler aldırır.Siparişleri kapatır.
   yöntem VE STANDARTLAR BAŞMÜHENDİSLİĞİ
  Şirketin üretim faaliyetleri ile ilgili olarak metot geliştirmesi
  yaparak her türlü operasyon için abak,nomogram ve standartlar
  hazırlar,uygulanabilirliği araştırır,aksaklıkları takip ve tespit eder.
  Üretimi yapılacak veya idame eden ürün için belirlenen yöntem
  etütlerindeki operasyonlarda ihtiyaç duyulan talaş kaldırma,kaynak,sıcak ve
  soğuk şekillendirme,pres işçiliği,montaj,döküm,galvano ve ısıl işlemle
  ilgili standartları tespit eder.
  Hazırlanan standartlara bakılırsa üretime yönelik için üretim
  prosedürlerini hazırlatır.
  Üretimin yapılacağı harcama yerini atama eder,operasyonu yapacak
  tezgah cinsini tespit eder,lüzumlu ekip,kalıp ve kolaylığı tespit eder.
  Üretimi yapılacak ürünle ilgili metod etüdünü yaparken araç-gereç
  tesbitini yapar.
  Metodu atama edilen ürünle ilgili olarak şablon,kalıp,kolaylık ve
  ekip resimlerini Ürün Ar-Ge Daire Başkanlığı’na çizdirerek bunların
  imalatını sağlatır.
  Teklif verilecek ürünlerin yapılabilirliğini araştırır,fabrikalar
  arası koordinasyonu sağlayarak,gerektiğinde ilgili fabrikalarla birlikte
  keşif bilgilerini hazırlar.
   SATINALMA VE İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI
  Satınalma ve İkmal Daire Başkanlığı satınalma ve ikmal
  hizmetlerini zamanın değişen şartları ve teknolojik gelişimleri
  gözönünde tutarak ekonomik ve hızlı bir şekilde yerine getirmeyi
  amaçlamaktadır.
  Görevleri:
  ortalama 35.000 tane değişik araç-gereç niteliklerine nazaran uygun
  şekilde ambarlarda stoklanır.
  Şirketin malzeme maniplasyonu,temini,dağıtımı,yığın denetimü
  stoklanması bu dairenin görevleri arasındadır.
  Hizmetler 69 memur ve 49 işçi personel tarafından
  yürütülmektedir.

   PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
  İdari Mali Genel Müdür yardımcılığı’na bağlı olarak görev
  yapan Personel Daire Başkanlığı’nda toplam 27 personel
  bulunmaktadır.
  Görevleri:
  Personelin özlük,sicil,ücret tahakkuku ve Personel Devam
  denetim Sistemi işlemlerini yürütmek,
  Eğitim hizmetleri vermek
  MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
  Mali İşler Daire Başkanlığı ,işletme bütçesinin çalışması ile
  uygulamasını tek düzen muhasebe sistemi içerisinde genel muhasebe
  ve maliyet muhasebesi uygulanarak gerekli mali tabloların
  düzenlenmesi görevlerini yapmaktadır.
  SAĞLIK VE sosyal İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
  İdari Mali Genel Müdür desteklığı’na bağlı olarak vazife
  yapar.Sıhhat ve toplumsal İşler Daire Başkanlığı toplam 178 personel ile
  hizmet vermektedir.
  Görevi:
  Şirket işçi ve memur kafeteryalarında günde 1 öğün 3 kap 2000
  kalorili yiyecek çıkartmak tüm personelin kendisi ve bakmakla
  yükümlü olduğu bireylerin sağlık hizmetleri ile ilgili işlemlerini
  yapmak ve problemlerını çözmek,
  sosyal faaliyetleri yerine getirmek,çaşama düzenlemesi yapmak
  çalışanların çocukları için kreş faaliyetlerini organize etmek,odacılık
  hizmetlerini yürütmek,lojman komisyonunun almış olduğu karaların
  gerçekleşmesini kovuşturmak sıhhat ve sosyal İşler Daire
  Başkanlığı’nın görevleridir.

  ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI
  Bakım ve onarım atölyesi iken 1970 yılında fabrika haline gelen
  Elektrik Makinaları Fabrikası 17.000 m2
   kapalı alana sahiptir.Yıllık
  averaj 60 kalem için ortalama 3200 adet loko cer yedeği siparişleri
  imal edilerek Ana İkmal Müdürlüğü ve öteki işletmelere
  gönderilmektedir.65 adet çeşitli tipte tezgaha haiz olan Elektrik
  Makinaları Fabrikası’nda lokomotiflerin cer motoru ,alternatör,
  kumanda bloku ve redresörlerin imalatı ve onarımı yapılmaktadır.
  Emprenye tesislerinde vakum ve basınç altında vernikleme işlemi
  gerçekleştirilmektedir.Cer motoru ve altenatörlere F derslikı izolasyon
  ve vernikleme işleminden sonrasında elektrik tecrübe etme merkezinde
  standartlara uygun şekilde testler yapılmaktadır.Elektrik Makinaları
  Fabrikası’nda 9 mühendis,5 teknik eleman,1 memur ve 253 işçi
  personel vazife yapmaktadır.

   LOKOMOTİF FABRİKASI
  Tülomsaş bugün lisanslı üretimden proje üretimi aşamasına
  gelmiştir.Bu çalışmaların ön ürünleri TCDD yol ve tesislerin bakımı
  için üretilen Poz Otosu ve Katener Bakım çalgıları olmuştur.
  Lokomotif Fabrikası’nca meydana gelen bu enstrumanlardan 13 adedi
  1994 yılı içinde hizmete sunulmuştur.
  Yine proje üretimi şirketin AR-GE’sine ilişkin DH 7000 tipi
  lokomotif prototipi de Lokomotif Fabrikası’nca gerçekleştirilmiştir.
  Prototip lokomotif tecrübe etme çalışmalarını başarı ile sürdürmektedir.Bu
  gün için TCDD’nin lokomotif ve benzeri her türlü araç ihtiyaçıve bu enstrumanların ağır bakım ve onarımlarını karşılayabilmekte olan
  lokomotif fabrikası;
  Lokomotif yapımında 60 tane/yıl kurulu kapasiteye,
  30.000 m2
  kapalı alan ve 25 adet özel amaçlı tezgah ve tesise,
  15 mühendis, 4 teknik eleman, 3 işyar ve 349 işçi personele
  haiz bulunmaktadır.

  VAGON VE YOL GEREÇLERİ FABRİKASI
  1962 yılında kurulan Vagon ve Yol Gereçleri Fabrikası 1970
  senesinde bojili vagon üretimine başlamıştır.O tarihlerde standart
  karakterdeki bojiler üzerine ihtiyaca nazaran kasalar yerleştirilerek
  cevher,sarnıç,yük,boraks ve soğuk hava vagonları yapılmıştır.
  22.000 m2
  `lik kapalı alana sahip fabrikada demiryolu ve öteki
  sektörlerin gereksinim duyan 50-90 ton arası yük taşıyabilen cevher
  platform,konteyner,sarnıç,soğuk hava,tahıl ve istenilen özelliklerde
  yılda 1000 vagon üretebilmektedir.150’ye yakın tezgaha sahip olan
  Vagon ve Yol Gereçleri Fabrikası’nda vagon üretiminin yanısıra
  çelik konstrüksiyon demiryolu köprüsü,atölye inşaası,kapalı ve açıkhava vinçleri,sıvı tankları ve demiryolu makası üretilmektedir.
  Ortadoğu ve yakındoğu pazarına cevap verebilecek yeterlikte
  olan bu yapınak üretim programı ve kapasitesini değerlendirebilecek
  her türlü işbirliğine açıktır.
  10 mühendis,2 uygulaman,2 teknisyen,5 yönetimsel ve 406 işçi personel
  ile üretime geçindiren Vagon ve Yol Gereçleri Fabrikası’nda
  şimdiye kadar 12.526 vagon imalatı gerçekleştirilmiştir.
   DİŞLİ TAKIM VE KALIP FABRİKASI
  Dişli ekip ve Kalıp Fabrikası’na bağlı atölyelerin müesseseu
  şirketin kuruluş senelerına kadar uzanmaktadır.Bu fabrikada ülkemizde
  ilk kere kesici takım üretimi gerçekleştirilmiştir.
  Günün koşullarına uygun olarak ülkemizde standart olarak
  üretilmeyen takımların kalıp ve fikstürlerin imalatı ile her tip
  lokomotif ve vagon tekerleği yapılarak şirkette üretilen ana ürünlere
  parça ve kesici takım üretmektedir.
  Kıbrıs Barış Harekatı esnasında özverili çalışmaları ile roketateşleme sistemi kalıpları yapım edilmiş daha sonraki yıllarda uçaklara
  ilişkin bomba kuyruklarının kalıpları ve fikstürleri yapılmaştır.Tusaş’ın
  talebi üzerine F16 uçaklarının parça imalatında kullanılan 17 tane
  işleme ve kaynak fikstürü imal edilerek teslim edilmiştir.
  Dişli takım ve Kalıp Fabrikası’nda çap 1000 mm’ye kadar DIN
  3972’ye nazaran 6 ve 7 kalitede dişli imali edilmekte tüm lokomotiflerin
  alın dişlilerinin yanı sıra üçüncü şahıslardan gelen yüksek kaliteli
  dişli talepleri de karşılanmaktadır.Yüksek çekerli kantarların
  elektrokarların,cadde süpürme çalgılarının ve sanayi kurumlarının
  çeşitli kalıp ve pres işlerini de yapmakta olan Dişli ekip ve Kalıp
  Fabrikası’nda 8 mühendis, 3 yönetimsel ve 155 işçi personel hizmet
  vermektedir.

   DÖKÜM VE KİMYASAL İŞLEMLER FABRİKASI
  Döküm,Isıl İşlem ve Galvona Teknik benzer biçimde üç ana üniteden oluşan
  fabrikada 1.5 kilogram ile 1.5 ton içinde değişen büyüklükte alaşımlı
  alaşımsız pik,çelik ve öteki alaşım metal dökümleri yapılmaktadır.
  Isıl İşlem Atölyesinde sertleştirme,meneviş,yumuşatma,semente
  nitrasyon ve indüksiyola sertleştirme işlemleri,
  Galvona Teknik Atölyesinde ise krom,nikel,bakır,gümüş ve
  çinko kaplama ile fosfatlama işlemleri gerçekleştirilmektedir.
  Yıllık 3000 ton döküm kapasitesine haiz olan fabrikada 12
  mühendis,4 yönetimsel 183 işçi personel çalışmaktadır.
   MOTOR FABRİKASI
  1968 yılında TCDD ile MTE arasında meydana getirilen sözleşmenin bir
  bölümü Chartier de I’Atlantigue firmasının lisansıyla PA4 185 ve
  PA4 200 tipi motorların Türkiye’de yapımı ön görülmüştür.1970
  yılından bu yana her yıl gittikçe artan yerli araç-gereç oranıyla 2400
  BG’de 16 ve 12 silindirli motorlar ELMS’de üretilmeye başlanmıştır.
  Daha güçlü yüksek devirli ağır dizel motorların yapımı için yılda 100
  motorluk bir kapasite tahsisi öngörülmüştür ve 1970 senesinde Motor
  Fabrikası’nın yapımına geçbilimselştir.
  Tülomsaş’ın büyük ve önemli fabrikalarından kabul edilen Motor
  Fabrikası bugün 1500 m2
   kapalı üretim alanına haizdir.150’ye yakın
  çeşitli tip ve özellikte CNC ve öteki üniversal tezgahı bulunan
  fabrikada yılda 100 adet lokomotif motoru üretimi yapılmaktadır.
  Çeşitli onarım işlerinin de yapıldığı Motor Fabrikası’nda TCDD’nin
  gereksinim duyan motor parçalarıyla dış piyasadan gelen iş talepleri de
  karşılanmaktadır.
  Motor Fabrikası’nda halen 9 mühendis,3 teknik eleman,3 işyar
  ve 215 işçi personel vazife yapmaktadır.
  Üretim tezgahlarının konumu ve fabrika planı Ek’de verilmiştir.
   Gerekli Olan Malzemelerin Temini
  yapınak müdür;iş programını inceler ve araç-gereç temininin
  çalışmalarının yapılması için Teknik büro Baş Mühendisi’ne gönderir.
  Teknik büro Baş Mühendisi yıllık iş programına nazaran iç piyasa
  ve ithalden temin edilecek malzemelerin ayrı ayrı çıkartılması ve
  planlanması için araç-gereç Planlama Şefliği’ne talimat verir.
  Araç-gereç Planlama Şefi senelik iş programına bakılırsa tüm üretim
  işlerine ait malzeme birim listelerini yerli piyasa ve ithal olarak
  hazırlar.
  Teknik yazıhane Baş Mühendisi hazırlanan listeleri kontrol
  eder.Satınalma ve ikmal Dairesine gönderilmek üzere yapınak
  Müdürü’nün onaylamaına sunar.
  Fabrika Müdürü yıllık iş programına nazaran hazılanmış olan
  araç-gereç listelerini inceler ve onaylayarak Satınalma ve İkmal Dairesi
  Başkanlığı’na gönderir.
  Satınalma ve İkmal Dairesi tarafından gönderilen talep modelini
  incelemek üzere Teknik büro Baş Mühendisine verir.
  Teknik ofis Baş Mühendisi talep edilen malzemenin şirket
  içindeki takibinin yapılması için malzeme Planlama Şefliği’ne talimatverir.
  Araç-gereç Planlama Şefliği Satınalma ve İkmal Dairesi ile irtibata
  geçerek temin edilen malzemelerin gerektikçe düzenleyerek reyondan
  çeker ve atölyeye intikal ettirir.
  Bir Siparişin Açılmasından Kapanmasına Kadar Geçen Safhalar
  fabrika Müdürü Pazarlama Dairesi’nden gelen sipariş modelini
  inceleyerek Teknik ofis Baş Mühendisi’ne havale eder.
  Teknik büro Baş Mühendisi sipariş emrini Üretim Planlama ve
  Etüt Şefliği’ne verir.
  Üretim Planlama ve Etüt Şefliği gelen siparişe ait iş emri ve
  fotoğraf vs. Dökümanları hazırlatır.Araç-gereç temini için malzeme
  Planlama Şefliği’ne gönderir.
  Araç-gereç Planlama Şefliği sipariş emrindeki iş için lüzumlu olan
  malzemeleri tesbit eder ve malzemelerin temin şekli ile termin
  programını Üretim Planlama ve Etüt Şefliği’ne bildirir.
  Üretim Planlama ve Etüt Şefliği malzeme Planlama Şefliği’nden
  gelen bilgilere bakılırsa sipariş termin tarihini belirler.Siparişin imalat
  programını hazırlar ve yüklemesini yaparak siparişi izlemeye
  alır.Yüklemesini yaptığı siparişi yapım edilmek üzere atölyeye indirir
  ve İşletme Müdürü’ne bilgi verir.
   Imalathane Şefi;sipariş emrini iş emri ve resimlere bakılırsa
  gerçekleştirir.İşin bitiminde Üretim Planlama Etüt ve Sipariş
  Şefliği’ne gönderilmek üzere sipariş emrini kapatarak İşletme
  Müdürü’ne gönderir.
  İşletme Müdürü imalatı tamamlanan sipariş emrinin inceler
  ve paraflayarak Üretim Planlama Etüt ve Sipariş Şefliği’ne gönderir.
   KALDIRMA VE TAŞIMA YÖNTEMLERİ
  Fabrikada operasyonu tamamlanmış yarı mamul yada mamul
  malzemelerin şirket içindeki öteki birimlere nakli elektrocar veya
  şirket içindeki öteki taşıma enstrumanlarıyla yapılmaktadır.
  Kaldırma işlemiyse fabrika binasının kirişlerine oturtulmuş olan
  kapasitesi 0.5-1.5 ton içinde değişen 27 adet vinçle yapılmaktadır.
  Fabrika içinde tezgahlara parça alma ve tezgahtan parça alma
  işlemlerinde her süre vinçler kullanılıyor. Tezgahtan tezgaha ve
  holden hole parça taşıma işlemlerinde elektrocarlar ve forkliftler
  kullanılıyor.
  Vinçlerin kullanımında aparatların da önemi büyük. Vinç ana
  kancalarının yük kapasitesi vincin kapasitesiyle aynıdır. Fakat irtibataparatları olmaksızın kancayla parça taşınması zordur. Bu amaca
  yönelik çelik halatlar ve daha küçük ağırlıklar için ana kancaya bağlı
  daha düşük kapasiteli kancalar kullanılır. Ek olarak küçük parçaları
  taşımakta kancaya bağlı mıknatıs kullanılır. Önemli olan aparatlara
  kapasitelerinin üstünde yükleme yapmış olup bir tehlikeye atılmamaktır.
  Operatörler bu tip şüpheli durumlarda imalat formenlerine danışarak,
  iş kağıdından parçanın ağırlığını öğrenirler.

   STOKLAMA YÖNTEMLERİ
  Ham madde,ara madde ve ürünler malzeme ambarına ya dareyonlara konulmaktadır.
  Üretim için lüzumlu olan malzemeler malzeme ambarından ve
  reyondan çekilerek üretim yapılabilmektedir.Oluşan ürünlerden fazla
  olanları yada başka bir işte kullanılacaklar reyona konur.Böylece diğer
  fabrikaların ihtiyaçları da karşılanmış olunur.
  Ayrıca yapınak bünyesinde üretilmeyen ürünler de dış piyasadan
  araç-gereç ambarına yada reyona getirilerek depolanır.İhtiyaç
  olduğunda bu malzemeler çekilerek gerekli yerlerde kullanılır.
   MALİYET ANALİZİ
   Kalite Maliyetlerinin Hesap Ve Analizi İçin gerçekleştirilen
  Çalışmalar
  Üretim Planlama ve Etüt Şefi sistem prosedürleri gereği meydana getirilen
  kalite ile ilgili tüm faaliyetler için harcanan süre ve malzemeyi Mali
  İşler Dairesinin ilgili siparişine yazar.
  Atölye şefi masraf yerlerinde çalışan işçilerin harcadığı süreı
  ilgili harcama yerinin gmeşhurk elemeği modellerine yazarak İdari ve Mali
  İşler Şefliği’ne gönderir.
  İdari ve Mali İşler Şefliği günlük icmalleri EBİM ortamına işler.
  Fabrikaya ilişkin aylık gerçekleşen siparişlerin toplam saat ve araç-gereç
  listelerini masraf yeri bazında APK-EBİM’den alır.
  Fabrikanın aylık giderlerine gore oluşan unsur ile saatlerin
  çarpımından oluşan maliyetleri tespit eder.Bu maliyetlere araç-gereç
  tutarlarını da ilave eder.
  İlgili tüm siparişlerin maliyetini harcama yerlerine göre hesaplar
  ve fabrikanın toplam maliyetini bulur.Aylık olarak fabrikanın kalitemaliyetlerini içeren raporu hazırlar.Hazırladığı raporu yapınak
  müdürüne sunar.
  Fabrika müdürü aylık ve dönemler itibarıyla oluşan kalitemaliyet
  raporunu inceler.Kalite maliyetlerinde önemli olan ve
  değerleri yüksek çıkan kalemlerin incelenmesi için ilgili üniteleri
  uyarır.İstenildiğinde gerekli bilgileri üst yönetime sunar.
   Aylık Olarak Oluşan Maliyetlerin Analizi
  İdari ve Mali İşler Şefi yapınak aylık analiz raporlarına baz
  olacak sapmaları:
  -Direkt araç-gereç fiyatı ve miktar farkı analizi
  -Direkt işçilik ücret ve verimlilik farkı analizi
  -Genel üretim giderleri analizi neticesinde oluşturur.
  Bu analizleri yaparken prosedüre göre gelen detayları kullanır.Bu
  bilgilere göre bir biçim hazırlar.
  Tabloda hazırlanan bilgilerle ;
  -Birim maliyetleri hesaplar
  -İşletme faaliyetlerinin denetim edilmesini sağlar.
  -Yönetim fonksiyonlarının yürütülmesine yardımcı olacak
  maliyet denetimü ve analiz raporunu düzenler ve fabrika müdürüne
  sunar.
  MALİYET HESABI
  Tülomsaş’ta yapılan malzemenin işçilik meblağı işçilik unsurü
  üzerinden hesaplanır. İşçilik faktörü 1 saatlik işçinin çalışma
  maliyetidir.Bu işçilik faktörü fabrikada kullanılan elektrik,yağ vb.
  Harcamalar öngörülerek Üretim Planlama Etüt Şefliği ve APK dairesi
  tarafından belirlenir.
  Şu anki bir saatlik işçilik unsurü 4.500.000 TL dir.
  Aşağıda yağ pompasının toplam maliyeti verilmiştir:
  araç-gereç Miktar Üretim malzeme

   Adı saati tutarıPompa gövdesi 1 12.50 750.000

  Kapak 1 5.45 200.000
  Yatak kusuneti 1 0.59 160.000
  Dişli 2 18.10 240.000
   Parça İşçilik saati İşçilik tutarı

  Pompa gövdesi 12.50 4.500.000 56.250.000
  Kapak 5.45 4.500.000 24.525.000
  Yatak kusuneti 0.59 4.500.000 2.655.000
  Dişli 18.10 4.500.000 81.450.000
  malzeme Miktar İşçilik araç-gereç
   Adı tutarı tutarıPompa gövdesi 1 56.250.000 750.000

  Kapak 1 24.525.000 200.000
  Yatak kusuneti 1 2.655.000 160.000
  Dişli 2 81.450.000 240.000
  araç-gereç Miktar Maliyet Toplam

   Adı meblağı tutarıPompa gövdesi 1 57.000.000 57.000.000

  Kapak 1 24.725.000 24.725.000
  Yatak kusuneti 1 2.815.000 2.815.000
  Dişli 2 81.690.000 163. 380.000
  YAĞ POMPASI TOPLAM MALİYETİ:
   57.000.000
   24.725.000
   2.815.000
  + 163.380.000
   247.920.000 TL
   KALİTE kontrol DÜZENLEMESİ
   Kalite denetim Dairesi Başkanlığı
  Kalite denetim Dairesi Başkanlığı’nda Tülomsaş’ın gereksinim duyan
  ve piyasadan temin edilen malzemelerin teslimatından başlayıp imalat
  bitimine kadar her safhada test ve kontrolleri yapılmaktadır.
  Tüm metal ve alaşımların kimyasal analizi son olarak teknolojiyi
  tatbik eden ölçme ve test cihazlarıyla donatılan Kalite denetim Daire
  Başkanlığı’nda 11’i mühendis toplam 15 teknik personel ve
  mevzusunda uzmanlaşmış 53 işçi personel vazife yapmaktadır.
  Tülomsaş ISO 9001 kalite güvence sisteminde çalışmaya ve bu
  sistemin tüm gereklerini yerine getirmeye devam etmektedir.

   Kalite kontrol ve Kalite Güvence Grup Şefi
  Kalite Güvence ve kalitekontrol
  Grup Şefi
  kalitedenetim Şefi
  kalitegarantiMühendisi
  kalitekontrol
  Mühendisi
  -nitelikkontrol
  Teknisyenleri
  -Tahribatsız
  Muayene
  Operatörü
  -Kalibrasyon
  Teknikeri
  Kalite denetim ve Kalite Güvence Grup Şefi, konusunda en az 8
  yıl deneyimli ve minimum bir yabancı dil bilen, tercihen tahribatsız
  muayene şekillerinde sertifikalı makina yahut metalurji
  mühendisleri arasından seçilir. İdari olarak yapınak Müdürü’ne, teknik
  olarak İmalat ve Kalite Güvence Müdürü’ne bağlıdır ve kalitekontrol ve Kalite Güvence Grup Şefliği hizmetlerinin koordine, sevk
  ve idaresiyle yükümlüdür. Bu kapsamda ISO 9001’e uygun olarak
  Kalite Güvence Sistemini tanımlamak,icra etmek ve muhafaza
  edilmesini sağlamakla yükümlüdür.

  Kalite kontrol Şefi

  Kalite denetim Şefi, mevzusunda minimum 7 yıl deneyimli, tercihen
  bir yabancı dil bilen ve tercihen tahribatsız muayene yöntemlerinde
  sertifikalı makina veya metalurji mühendisleri arasından seçilir. Kalitekontrol ve Kalite Güvence Grup Şefi’ne karşı sorumludur ve kalitekontrol faaliyetlerinin yapılması, sevk ve idaresi ile yükümlüdür.
   Kalite kontrol Mühendisi
  Kalite kontrol Mühendisi, tercihen bir yabancı dil bilen ve
  tercihen tahribatsız muayene şekillerinde sertifikalı makina veyametalurji mühendisleri arasından seçilir. Kalite denetim Şefi’ne karşı
  sorumludur ve görevlendirildiği projelerle ilgili kalite kontrol
  faaliyetlerinin yürütülmesiyle yükümlüdür.
   Kalite Güvence Mühendisi
  Kalite Güvence Mühendisi, ISO 9001 konusunda eğitimli minimum
  bir yabancı dil bilen makina veya metalurji mühendisleri arasından
  seçilir. Kalite denetim ve Kalite Güvence Grup Şefi’ne karşı
  sorumludur ve kalite güvence faaliyetlerinin yürütülmesi ve
  koordinasyonuyla yükümlüdür.
  İmalatı biten Ürünlerin Nihai denetimü
   imalathane şefi fabrikada imalatı biten parçaları dökümanları ile
  birlikte son muayenesini Kalite Güvence Dairesi(KGD) Kalite şefine
  yaptırır.
  KGD Kalite şefi parçaların son muayenesini yapar.İş emrini
  imzalayarak gerektiğinde parça yapısına göre son muayene formunu
  doldurup  imalathane şefine verir.
  Son muayenesi yapılarak kabul edilen ürünleri etiket,boya
  damga vb. şekilde tanımlar.
  Ret edilen ürünlere RET etiketi ile tanımlayarak RET raporudüzenler ve  imalathane şefine verir.
  Son muayenesi yapılan ürünlere ait dökümantasyon Üretim
  Planlama Etüt ve Sipariş Şefi’ne verir.
  Uygun malzemenin sevkini yapar.
  Ret malzemeleri için prosedüre göre işlem yapar.
   Çatlak Muayenesi
  denetim edilecek ürün içerisinden indüksiyon akımı geçirilebilen
  bir makinaya takılır ve ürün döndürülerek elektrik akımına maruz
  bırakılır.Bu arada ürün üzerine sıvı fosfor dökülerek fosforun elektrik
  akımı sebebiyle parçanın her tarafına toz şeklinde dağılması sağlanır.
  Fosfor tozları parçanın her yerine dağıldıktan sonra parça mor
  ışık altında incelenir.Fosfor tozları yardımıyla çatlak olan bölgeler mor
  ışık altında rahatça görülür.Çatlak olan parçalar üzerine RET etiketi
  yapıştırılarak geri gönderilir.
   Düşük Toleranslı Parçaların kontrolü
  kırılgan ölçülü parçalar üç koordinatlı ölçüm aletiyle tüm
  toleranslarıyla kontrol edilebilmektedir.Bu ölçme aleti sıcaklığı 20C
  de klima ile sabit tutulan özel bir odada bulunmaktadır.Ayrıca
  atölyedeki makinaların çalışmasından dolayı oluşan titreşimden
  cihazın etkilenmemesi için aletin altına hava yastıkları
  yerleştirilmiştir.Fabrikanın kendi işleri dışında özellikle Hava İkmal
  Merkezi ve Tusaş’dan gelen kırılgan toleranslı uçak parçalarının da
  ölçüm denetimü yapılmaktadır.Bu cihazın bugünkü piyasa satış kıymeti
  1.000.000 Alman markı civarındadır.
   Kalite denetim Bölümü tarafından Kullanılan Cihazlar
   Mekanik, dijital ve saatli kumpaslar,
   Mekanik, dijital iç ve dış çap, derinlik ve delik mikrometreleri ve
  mikrometre ayar çubukları,

   Mekanik, dijital mihengir,
   Mekanik, dijital komperatör saati, mekanik delik komperatörü ve
  delik komperatör seti,
   Dereceli gönye,
   Dijital yüzey pürüzlülüğü ölçüm cihazları,
   Mekanik ve dijital el takometresi,
   kırılgan su terazisi,
   Mekanik tork anahtarı,
   Mekanik, dijital termometre,
   Havalı, yağlı basınç manometresi,
   Ultrasonik ışık şiddeti ölçme aygıtı,
   Isıl işlem fırını kalibrasyon ünitesi,
   Kaplama, kalınlık ölçme cihazları,
   Saatli tork anahtarı,
   Ultrasonik test cihazları,
   Termocouple,
   rutubet ölçer,
   Voltmetre,
   Ampermetre,
   Densitometre,
   Şeritmetre,
   Civalı termometre,
   Teodolid
   Avometre,

  Montaj Hattı Düzenlemesi
  Motor Fabrikası imalat atölyesinin yanında lokomotif
  motorlarının montajının yapıldığı montaj bölümü mevcuttur.Bu
  bölümde Motor Fabrikası imalat atölyesinin üretmiş olduğu parçalar
  toplanıp monte edilerek motor halini almaktadır.
  Montaj atölyesi imalat atölyesiyle aynı bina altında olmasınarağmen birbirinden bir duvarla ayrılmış ve sanki ayrı birer
  fabrikaymış izlenimi verilmiştir.
  Montaj atölyesinde 2 adet 5 ton kapasiteli kiriş vinci ve 3 adet
  pergel vinç bulunmaktadır.
  FABRİKA ARTIKLARI
  Motor Fabrikası’nda talaşlı imalat yapıldığından atıklar talaş ve
  makine yağlarıdır.Talaşlar 3 günde bir toplanıp eritilmeye gönderilir.
  Böylece araç-gereç kullanımından tutum edilir.
  Makine yağlarıysa özel olarak oluşturulan çukurlarda toplanır.
  Çukurlar belli bir seviyeye erişince vidanjörle çektirilir.
   YARDIMCI TESİSLER
   Bakım ve Yardımcı Üretim Fabrikası
  76000 m2
   kapalı alanda hizmet veren Bakım ve Yardımcı
  Üretim Fabrikası şirketin tüm tezgah ve tesislerinde elektrik ve
  mekanik arızalarını gidererek tesisin faal halde olmasını sağlar.Şirket
  içindeki fabrikaların bakım onarım faaliyetleriyle özellik arzeden
  kaynak,gazaltı,tozaltı,orgon lehim benzer biçimde işlerini yapar.Gerektiğinde bu
  konularda eğitim verir.
  Bakım ve Yardımcı Üretim Fabrikası olarak şirketin ihtiyacı
  olan buhar,oksijen asetilen,tazyiklı hava,elektrik ve su üretir ve
  dağıtır.Bunlardan ihtiyaç fazlası oksijen TCDD birimlerine ve 3.
  şahıslara satılmaktadır.
   BAKIM VE ONARIM SİSTEMİ
   takım Tezgahlarının ve Ölçü Aletlerinin Bakımı
  Kalite sorumlusu imalatın gerçekleştirileceği tezgah,tesis ve ölçü
  aletleri ile öteki donanımların denetimü periyodik olarak en az yılda bir
  kez yapılır.
  Söz konusu denetimü;
  -Kalibrasyon yönünden prosedüre nazaran gözden geçirir.
  -Tezgahların bakım ve onarımının yapılıp yapılmadığını
  prosedüre gore kontrol eder.
  Üretim süreci içinde hatalı ve kusurlu donanım kullanılmaması
  için atölye şefleri ile ilgili operatörleri uyarı eder.
  Atölye şefi,imalat süreci içinde üretimi negatif yönde
  etkileyecek kontrol dışı donanımların kullanılmasını önler.Kontrol
  süresi dolmuş donanımları ve ölçü aletlerini kalite sorumlusuna
  bildirir.
  Operatör,üretim esnasında kontrol edilmiş ve kullanılabilir onaylamaı
  verilmiş donanımları ve ölçü aletlerini kullanmak zorundadır.Denetim
  süresi dolmuş donanım ve ölçü aletlerini atölye şefliğine bildirir.
   Genel Bakım ve Onarımla İlgili Tüm Hususlar
  Bakım şefi,Üretim Planlama Etüt Şefi ile  imalathane şeflerinin
  görüşünü alarak bakım planını hazırlar.
  Bakım planında;
  Koruyucu bakım olarak;operatörün yapacağı gmeşhurk,haftalık
  bakım ve yağlama talimatlarını hazırlar.Tezgah ve cihazların gözükenbir yerine asar.
  Periyodik bakım olarak;bakım ekibinin arıza yapma ihtimali
  fazla olan tezgah ve cihazlara öncelik vererek tüm tezgah ve
  cihazlarda belirli süre periyotlarında gerçekleştirilecek bakım
  programını hazırlar ve uygular.
  Ağır bakım olarak;çalışma süreleri içerisinde topladığıistatistiki verileri çözümleme ederek,ağır bakım gerektiren tezgah ve
  cihazları tespit eder.Bu tezgah ve cihazlar için program hazırlayarak
  Üretim Planlama Etüt ve atölye şefleri ile görüşerek ağır bakım
  tarihini ve gerekçeleri belirler.Hazırlamış olduğu listeyi Bakım ve
  Yardımcı Üretim Fabrikası’na bildirerek prosedüre göre işlem yapar.
   Imalathane şefi operatörlerin yapacağı günlük,haftalık bakım ve
  yağlamaların talimatlara gore yapılmasını sağlar.
  Tezgah operatörü,gmeşhurk ve haftalık bakım ile tezgah ve
  cihazların yağlama işlemini mevcut talimata nazaran yapar ve yağlama
  föyüne işler.
  Postabaşı arıza bildirim formunu atölye şefine imzalatarak bakım
  şefliğine iletir ve neticeyi takip eder.
  Bakım şefi arıza bildirim formunu kayda aldırır ve arızanın
  giderilmesi için bakım postabaşısına talimat verir.
  Bakım postabaşısı arızayı giderir.Arızada değiştirdiği parçaları
  ve yaptığı işlemleri arıza bildirim formuna doldurarak bakım şefine
  imzalatır ve tezgah klasöründe saklar.
  Bakım şefi arızanın özelliğine nazaran şirket içindeki diğer yapınak
  bakım şeflerinden yardım ister.Şirket imkanlarıyla arızanın
  giderilmesi halinde arızanın özelliklerine gore uygun firmaları tespit
  eder ve şirket dışından malzeme talebi yapılması için malzeme
  Planlama Şefine bilgi verir.
  Bakım şefi şirket dışından gelen elemanlara refakat
  eder.Arızalarla ilgili meydana getirilen çalışmaları kaydeder.
  Teknik büro Baş Mühendisliği bakım şefinden gelen rapora gore
  tezgah ve cihazların uzun süreli çalışması için var ise önerilerini
  yapınak Müdürüne sunar.

   İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI
  Tülomsaş İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı İç Yönetmeliği
   TEMEL HÜKÜMLER
  Bu yönerge,şirkette işçi sağlığı ve iş güvenliğinin temini kazaların
  en alt düzeye indirilerek can ve mal emniyetinin sağlanması,her türlü
  tesis ve malzemenin hassasiyetle korunması amacıyla hazırlanmıştır.

   KAPSAM
  Bu yönerge,şirkette çalışan işyar-işçi-sözleşmeli ve geçici tüm
  personelle mal ve malzemeyi kapsar.
   TANIMLAR
  KAZA:
  Elde olmayan nedenlerle ortaya çıkabilecek şahıslara,bina,vasıtave gereçlere zarar vermesi muhtemel olan ve olağanüstü olaylardır.
  İLGİLİSİ:
  İşi doğrudan yürüten personelin dışında kalan bakım,onarımikmal,yükleme,taşıma,tevzii ve güvenlik gibi işlerde görevli olan
  üniteler yada kişilerdir.Örnek:Elektrik motoru arızalandığında sorumludeğilseniz tamire teşebbüs etmeyinız.Amirinize yada ilgilisine haber
  veriniz.Talimatında ilgilisi:Elektrik bakım ustası veya mütehassıs
  ustası yahut daha üst kademedeki elektrikçilerdir.
  NEZARETÇİ:
  Özel dikkat gerektiren işlerin yapılması sırasında bu işi yapan
  kişiye olası kaza ve aksaklıklara karşı önlem almak yada ilgililere
  haber vermek üzere yardımcı olan kişidir.
  ÖZEL TALİMAT:
  Makine,cihaz ve maddelerin emniyetli kullanılmasını veya
  çalıştırılmasını açıklayan yazılı talimattır.
  KORUYUCU araç-gereç:
  Çalışanlamış olurın sağlıklarını korumak veya iş kazalarına maruz
  kalmalarını önlemek için kullandıkları baret,gözlük,maske,eldiven
  şeklinde malzemelerdir.
  Sorumluluk VE YÜRÜTME
  Şirkette görevli tüm personel bu talimatın genel emniyet
  bölümünün hepsina ünitesiyle ilgili bölümde belirtilen hususlara ve
  geçici vazife veya ziyaret maksadıyla bulunacağı ünite için belirtilen
  güvenlik kurallarına uymaktan ek olarak kullandığı her türlü makine
  tezgah,araç,madde ve malzemeyi kesinlikle özel kullanma,çalışma
  talimatına uygun olarak kullanmaktan,bu güvenlik ve kaza önleme
  yönergeına aykırı göreceği hususları amirine arz etmekten mesuldür.
  Bu talimatın genel olarak yürütülmesinden ve işletmenin
  gelişmesine nazaran ileride doğabilecek eksikliklerin tesbitinden işçi
  sağlığı ve iş güvenliği kurulu başkanı ve işçi sağlığı ve iş güvenliği
  şube müdürü mesuldür.
  Bu yönergeın fabrika ve ünitelerde uygulanmasından,işçi sağlığı
  ve iş güvenliği kurulunca tesbit edilen ve ek olarak ünitelerin özelliğine
  ve yukarıda belirtilen mevzuata bakılırsa eksikliklerin tesbit edilip
  giderilmesinden gerekli araç-gereç,teçhizat ve tesisatın kafi oranda
  ve özellikte temin edilmesinden kullanılmasından tesisattaki
  eksikliklerin giderilmesinden,teçhizatın tamamlanmasından,ünite
  mensubunun eğitilmesinden ve sağlık kontrollerinin yapılmasından
  ilgili fabrika ve ünite müdürleri sorumludur.
  Yukarda belirtilen esaslarda işin özelliğine göre temin edilmiş
  olan,her türlü makine,teçhizat,işletme malzemeleriyle koruyucu
  malzemelerin,bu yönerge ve ilgili öteki özel talimat doğrultusunda
  emniyetli şekilde kullanılmasından da yönetiminde personel çalıştıran
  her kademedeki amir aşama derece sorumludur.

   KİŞİSEL EMNİYET
  İş yaşamı ile ilgili kanun,tüzük,yönetmelik,genelge ve vazife
  tarifleri ve yayımlanmış öteki talimata uygun olarak çalışınız.
  Her türlü makine ve teçhizatın çalıştırılmadan madde ve
  malzemelerin kullanılmasından önce makine ve teçhizatın içinde
  üstünde çevresinde,veya öteki madde ve malzemelerin kullanım
  yerinde ve çevresinde zarar görebilecek eleman,araç-gereç veya makine
  olmadığından kati olarak kararlı olunuz.
  Her türlü makine,tezgah,araç,madde ve malzemeyi özel
  kullanma yönergeına uygun olarak kullanınız ve bir arıza veya can,mal
  emniyeti yönünden tehlikeli bir konum tesbit ettiğinizde görevinizse
  derhal gideriniz,göreviniz değilse müdahale etmeyiniz,en kısa
  zamanda amirinize yada ilgiliye haber veriniz.
  Görevli bulunmadığınız yada girilmesinin yasak olduğu uyarma
  levhaları,işaretler,çizgiler v.S ile belirlenmiş kısımlara katiyengirmeyiniz.
  Devamlı ya da geçici görevle veya ziyaret maksadıyla
  bulunmuş olduğunuz yerin emniyet kurallarına uyunuz.
  Kendi göreviniz olmayan ve icra ettiğinız takdirde kendinize veya
  şirkete zarar verecek işlere müdahale etmeyiniz.
  Kullandığınız makine,tezgah,araç ve teçhizatta vuku bulacak
  arızalarda çalışıyorsa derhal durdurunuz.Göreviniz değilse arızanın
  giderilmesine çalışmayınız,durumu amirinize yada ilgiliye bildiriniz.
  Özel dikkatle çalışılması ihtiyaç duyulan işlerde ve yerlerde ne olursa olsun
  amiriniz veya iş arkadaşlarınız nezaretinde çalışınız.Lüzumlu hallerde
  bu mahallerde sıvı ve katı madde akışını elde eden vana-vantil benzer biçimde
  kesicileri kapatınız.Sağlığınıza zarar verecek maddeler mevcutsa
  bunları temizleyiniz.Havalandırmayı çalıştırınız.İlgili ünite tarafından
  yapılmış uygun özellikte iskele kullanınız.Belinize emniyet kemeri
  veya ip bağlayınız,herhangi bir halde kayma ve dengenizi kaybetme
  halinde zarar görmeyecek şekilde önlem alınız.
  Kazalar genellikle bilgisizlik,dikkatsizlik ve ihmalkarlıktan
  doğar.
  Her işi nasıl yapabileceğinizi iyice tetkik ederek kaza ihtimalini
  ortadan kaldırınız.
  Emniyet ve yangınla savaşım ile ilgili çalışmaları,talimat ve
  bildirileri duyuru tahtalarından takip ediniz.
  Çalışmış olduğunız ve bulunduğunuz bölgeleri özellikle sıhhat,yangına
  karşı önlem ve rahat çalışma ortamı sağlanması için her zaman temiztutunuz.Özellikle yağ,kağıttozu,odun talaşı ve üstübü benzer biçimde yangına
  duyarlı olan maddeleri sık sık temizleyiniz.
  Verilen yönergeı anladığınızdan emin olunuz.Bu yönerge telefon
  yada benzeri haberleşme cihazı ile veriliyor yada alınıyorsa,önce
  kendinizi ismen tanıtınız.Gerekirse talimat yineı yaparak
  doğabilecek hataları önleyiniz.
  Arkadaşlarınızın kişisel emniyetini de kendi emniyetiniz kadar
  önemseyiniz.Özellikle şirketin yeni personeline yardımcı olunuz.
  Yangın ve benzeri acil durumlarda kontrollü hareket ediniz
  görevinizden başka işlere karışmayınız.
  Ne kadar önemsiz görünürse görünsün,yaralanmaları,ilk yardım
  gerektiren olayları amirinize derhal bildiriniz.
  Hasta iseniz işinizi terk etmeden amirinize haber veriniz
  Şirkette her iş son derece dikkat ve ciddiyet istediğinden iş
  başlangıcında şaka yapmayınız.
  Acil durumlarda alınması ihtiyaç duyulan önlemler hepimiz tarafından
  iyice anlaşılmış ve biliniyor olmalıdır.Yangın anında ve öteki
  durumlarda ne yapacağınızı ne gibi önlemler alacağınızı öğreniniz.
  Mesai sona erdiğinde iş yerinizden ayrılırken acil etmeyiniz ve
  emniyet kurallarını çiğnemeyiniz.
  Kendinize,başkalarına,makine ve teçhizata zarar vermemek için
  işe ve işyerine kesinlikle sarhoş gelmeyiniz.
  El aletlerini yapacağınız işe uygun olarak seçiniz,emniyetli bir
  şekilde ve amacına uygun olarak olarak kullanınız.
  İş yerinde dolaşırken bir yere takılmamak ve kaymamak için
  dikkatli olunuz.Yağlı ve kaygan yerleri ilgililere bildiriniz ve
  temizleyiniz.Özellikle yağışlı havalarda ve ıslak mahallerde lastik
  ayakkabı giyiyorsanız dikkatli olunuz.
  ıslak yerlerde hareketli ve dönen kısımlarda iş görürken son
  derece dikkatli olunuz.Lüzumlu güvenlik tedbirlerini almadan işe
  başlamayınız.
  Bir tek geçit olan yerlerde yürüyünüz ve merdivenlerden çıkınız.
  Boruların arasından ve üzerinden geçmeyiniz.Bulunmuş olduğunuz yere
  bakılırsa yüksek bölgelere ve yüksek yerlerden aşağıya atlamayınız.
  Boşlukta asılı duran cisimler altında durmayınız ve yürümeyiniz.
  Gerilmiş teller ve hatlar üzerinden atlamayınız.
  Yüksek yerlerde çalışmak sizi rahatsız ediyorsa durumdan
  amirinizi haberdar ediniz.Yüksek yerlerde çalışırken aşağıda
  çalışanlara karşı dikkatli hareket ediniz.Kullandığınız alet ve
  malzemeyi aşağıya atmayınız.
  Platform,iskele ve benzeri yerlerin altında çalışmadan önce
  yukarıdan düşebilecek alet ve malzemenin yapabileceği kaza ve
  tahribata karşı güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığını tesbit ediniz
  ve gerekli önlemleri alınız.
  İş elbisesi ve iş ayakkabılarını giymeden işe başlamayınız.Bol
  yırtılmış kolları geniş elbise ve tokya,sandalet gibi açık ayakkabılar
  giymeyiniz.Ayakkabılarınızın arkasına basmayınız.
  Ihtiyaç duyulan iş ve yerlerde kişisel korunma ve emniyetiniz için
  gözlük,maske,emniyet kemeri,baret,eldiven,kulaklık benzer biçimde gereçleri
  ilgililerden isteyiniz ve kesinlikle kullanınız.
  Çıplak vücutla çalışmak yaralanma ve yanma ihtimalini
  arttırdığından,bu şekilde çalışmayınız.
  Hareketli makine,tezgah ve teçhizatların bakımı,ayar,denetim
  veya temizlik işlemleri yapmaya başlamadan önce enerjisini keserek
  sistemi devre dışı bırakınız.Lüzumlu yerlere ‘Tamirat var,Bakım var
  denetim var Çalıştırmayınız’ ibareli uyarmacı levhalar koyunuz.Bakım
  ayar,kontrol ve temizlik işleri bittikten sonra,kendiniz,başkaları ve
  araç-gereç açısından emniyetli bir çalışma ortamı mevcut olduğu içinemin olmadan,makine ve teçhizatı çalıştırmayınız.
  Merdiven ve sahanlıklara ilişik korkulukları,motor,pompa gibi
  dönen kısımlara ilişik muhafazaları bakım,ayar ve temizlik gibi
  nedenlerle yerinden çıkardığınız zaman,çıkarma sebebi ortadan
  kalktığında derhal yerine takınız.
  Elektrik kaynağı ve oksijen kaynağı şeklinde özellik arzeden işleri
  göreviniz değilse yapmayınız.Göreviniz ise ne olursa olsun özel talimatına
  uygun olarak yapınız.
  Gezici merdivenle bir yere çıkacağınız süre merdivenin bu iş
  için emniyetli olduğundan emin olduktan sonra iş arkadaşınızın
  nezaretinde uygun meyilde kullanınız.Kaymayacak ve devrilmeyecek
  şekilde önlem alınız.Merdivenden inerken ve çıkarken başka bir yük
  taşımayınız.Aynı anda merdiven üzerinde birden fazla bireyin
  bulunmamasına dikkat ediniz.
  Çapak alma ,perçin yapma,taşlama benzer biçimde işlerde çalışırken gözlük
  perde şeklinde koruyucu malzeme kullanarak kendinize ve çevrenize zarar
  vermeyiniz.
  Herhangi bir şekilde kendinize yada başkalarına zarar
  verebilecek olan yer ve durumlarda gerekli uyarı levhalarını koyunuz.
  Çalışır haldeki makinaları işler biçimde nezaretsiz bırakmayınız.
  Hareketli makine ve teçhizatın yakınında çalışırken yüzük
  bilezik,künye,kolye gibi eşya takmayınız.
  İş emniyeti talimatına karşın yapacağınız işlemlerden kararlıolarak kesin değilseniz,amiriniz ile tekrar görüşüp olaya iyice emin
  olduktan sonra müdahale ediniz.
  Göreviniz dolayısıyla şirket tarafınca verilen silahı özel
  yönergeına göre kullanınız,göreviniz değilse ve şirket tarafınca
  verilmemişse mutlaka işyerinde silah bulundurmayınız ve
  taşımayınız.

  GAZ TÜPLERİNİN KULLANILMASINDA EMNİYET

  LPG tüplerinin kontrolünü veya gaz kaçağı aranmasını,aslakibrit ve çakmakla yapmayınız bu iş için sabun köpüğünü kullanınız.
  Bir gaz ne kadarağı hissettiğiniz süre hemen tüpün üstündeki
  detenatör düğmesini kapayınız ve bu işten anlayan bir personel
  çağırınız.Gaz ne kadarağının olduğu yeri havalandırınız,kıvılcım
  çıkarabilecek aslabir hareket yapmayınız.
  Tüpleri güneş altında bulundurmayınız,kapalı binalar içerisindemuhafaza ediniz.Ateş ocak ve benzeri ısı kaynaklarından emniyetli
  derecede uzak mesafeye koyunuz.Çabuk alev alan maddelerle beraber
  depo etmeyiniz,yağmur ve rutubetten koruyunuz.
  LPG tüplerinin ocaklara bağlanan hortumlarını sık sık denetim
  ediniz.Eskiyen,incelen ve yumuşayanları uygun yenileriyle
  değiştiriniz.
  Hortumların bağlantılarında kesinlikle kelepçe kullanarak gaz
  kaçağını önleyiniz.
  Hortumu ocağa en yakın mesafeden bağlayınız,ocak çevreında
  dolaştırmayınız.
  Tüplerin gaz çıkış sübabları ve contalarının tamam ve görevini
  yapar durumda olmasına dikkat ediniz
  LPG tüplerini ve ocak anahtarlarını kullanım haricinde kapalı
  tutunuz.
  LPG tüplerini önce ocaktaki düğmelerden sonra detenatörden
  kapatınız.
  Ocakların yakınında rahat alev alabilen maddeler(kağıt,plastik
  örtü,perde v.S.) bulundurmayınız.

  OKSİJEN KAYNAĞI

  Kaynak yaparken kaynakçı önlüğü,gözlük,maskesi şeklinde
  koruyucu malzemeyi kullanarak iş tulumunuzu giyerek vücudunuzun
  herhangi bir yerinin zarar görmesini önleyiniz.
  Kaynak işlemi sırasında dökülen sıcak parçaları kendinize
  başkalarına ve çevrenize zarar vermemesi ve yangına sebeb olmaması
  için dikkatli olunuz.Yangına hassas olan yerlerdeki kaynak işlerini
  mutlaka itfaiye görevlisi nezaretinde yapınız.Kaynak icra ettiğinız yerin
  çevresini paravanlarla çeviriniz.
  Gaz tüpleriyle işiniz bitince tüpte kalan miktarı tüpün kenarına
  işaretleyiniz ve vana koruyucusunu hemen yerine takınız.
  Hamlacı tutuşturmak için daima özel bir çakmak kullanınız.
  Tüpleri her zaman dik durumda tutunuz ve düşmelere karşı önlem
  alınız.
  Tüpleri üzerine kıvılcım düşecek bölgelere bırakmayınız.
  Hortumu tahrip olmayacak dolaşıp düğümlenmeyecek şekilde
  muhafaza ediniz.Keskin kenarlı cisimler üzerinde hortumu
  zorlamayınız ve sıcak hatlarla temas ettirmeyiniz.
  Oksijen ve asetilen tüplerinin hortumlarını tesislerdeki öteki
  hortumlardan kolayca ayırt edilebilecek özel renklerde kullanınız.
  Gmeşhurk işlerden sonrasında hortumları tüplerden çıkarınız.
  Hortum üzerinde her bağlantının sağlam olmasına dikkat ediniz.
  Hortum ateşe maruz kalmışsa baştan aşağı denetim ediniz.
  Elinizde alev varken hortum ve tüplerde kaçak kontrolü
  yapmayınız.
  İşinizi terketmeden önce bütün kaynak teçhizatını tehlikeli
  sahalardan çıkarınız.
  Yanıcı,parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunmuş olduğu yerlerde
  oksijen kaynağı yapmayınız.Ek olarak kullandığınızdan başka tüp
  bulundurmayınız.
  Gaz tüplerini özel tekerlekli aparatıyla taşıyınız.
  Şalomalar çalışır durumdayken gaz tüpü üzerine yada başka bir
  yere asmayınız.
  Gazlar tamamen kesilmeden şalomayı bırakmayınız.
  Şalomayı ateşlerken önce asetilen valfını açınız,şalomayı yakınız
  daha sonra oksijen valfıyla alevi ayarlayınız.

  GIDA DAĞITIMI VE MUTFAKLAR
  Kendiniz ve başkalarının sağlığı açısından yemek pişirme yemek
  tevzii ,bulaşık yıkama şeklinde işlerde çalışırken verilmiş olan önlük başlıkeldiven benzer biçimde koruyucu malzemelerle beraber tüm giyim eşyanızı her
  zaman temiz tutunuz,kesinlikle kullanınız.Bu görevlerde temizliğin en
  önemli unsur bulunduğunu gözönünde tutarak elbiselerin temizliğiyle
  birlikte saç,sakal,tırnak kesimi ve temizliğinde gerekli özeni
  gösteriniz.
  Yiyecek pişirme,tevzii ve bulaşık yıkama gibi işlerde çalışırken
  tencere tencere,tabak,bardak,çatal,kaşık,bıçak gibi araç ve gereçlerin
  gerektiği şekilde yıkanması,deterjan ve sabunlu bırakılmaması
  yıkanmış olanların temiz muhafaza edilmesi gibi hususlara azami özen
  gösteriniz.
  Besin maddelerinin ve içme suyunun temiz ve uygun şekilde
  muhafazasına başka maddelerle karışmamasına çabuk bozulan et ve
  süt şeklinde maddelerin buzdolabı ve öteki soğutucularda tutulmasına
  dikkat ediniz.
  Bozulmuş veya başka maddeler bulaşmış gıda maddeleriyle
  yiyecek yapmayınız.Hazırlanmış yemeklerin herhangi bir halde
  bozulması halinde servis yapmayınız.
  Mutfak,yemekhane,dolaplar,masalar ve servis yapılan bütün
  bölgeleri sık sık temizleyiniz,temiz kalmasına özen gösteriniz.Bu
  mahalleri sinek böcek vb. Tozdan arındırınız ve süreklihavalandırılmasını sağlayınız.Haşerata karşı ilaçlama yapıldığında
  gıda maddelerine ve yemek kaplarına bulaşmamasına dikkat ediniz.
  Buharlı yemek pişiricileri kullanırken özel kullanma talimatına
  uyunuz.
  Et kıyma makinası çalışırken etin konulduğu bölüme elinizi
  sokmayınız.İşiniz bittiğinde makinayı durdurunuz.Makine çalışırken
  temizlik yapmayınız.
  Buharlı pişirici,et kıyma makinası benzer biçimde cihazlarda arıza
  olduğunda kendiniz müdahale etmeyiniz,ilgilisine haber veriniz.
  LPG tüplerinin muhafazası kullanılması ve denetimünde özel
  yönergeına mutlaka uyunuz.
  Temizlik için hidroklorik asit veya benzeri maddeleri kullanırken
  yüzünüze,gözünüze,vücudunuza yada başkalarına sıçramamasına
  dikkat ediniz,kalıntılarını bol su ile yıkayınız.
  Mutfak,çay ocağı,dinlenme salonu,yatakhane ve bu ünitelerin
  tüm bölümlerini böcek,sinek ve tozdan arındırınız sürekli
  havalandırılmasını sağlayınız.Yatak,çarşaf,havlu ve masa örtüsü şeklinde
  malzemenin devamlı temiz olmasını temin ediniz.
  Çöpleri kapalı çöp kutularında ve bidonlarda muhafaza ediniz.
  Etrafa taşmadan ve biriktirmeden atılmasını sağlayınız.
  Yapınak ve yolların devamlı temiz tutulmasını,yangına sebebiyet
  verebilecek kuru ot,yaprak,dal ve kağıt parçalarının ve de hurda
  tahtaların birikmelerine meydan verilmeden toplanmasını sağlayınız.
  Ek olarak yapınak binalarını sivri sinek,kara sinek böcek ve diğer haşerata
  karşı gerekli şekilde ve belirli periyotlarla ilaçlamayı sürdürünüz.
   SAĞLIK İŞLERİ
  Temizlik ve dezenfeksiyon temel ilkedir.Reviri her gün paspasla
  temizleyiniz,haftada bigün de sabunlu suyla genel olarak sudan geçirinız.
  Hastalıkların bulaşmasını önlemek için her muayene ve
  enjeksiyondan sonra ellerinizi ve kullanılan malzemeleri dezenfekte
  ediniz.
  Sterilizasyon konusunda titiz olunuz kullanılan her türlü tıbbi ve
  cerrahi malzemeyi 100 derecelik kaynar suda en 15 dk. Kaynatınız,her
  enjeksiyon ve müdaheleden sonrasında bu işlemi tekrarlayınız.
  Pansumanda kullanılan ve kuru olarak sterile edilen gazlı bezleri
  ve tamponları tromelde gene steril olarak muhafaza ediniz.
  Revirde acil müdahale için bulundurulan ilaçları,kilitli bir
  dolapta muhafaza ediniz,oda ısısında bozulabilecek olanları
  buzdolabında koruyunuz.
  Vardiyalı olarak çalışıyorsanız kaza ve acil durumlar dışında
  servisi ne olursa olsun terk etmeyiniz.Ek olarak vardiyayı devralacak eleman
  gelmeden vardiyayı terketmeyiniz.
  Kaza ve acil durum vukuunda ilk müdahaleyi yapınız ve durumu
  hekime derhal haber veriniz,hekimi bulamadığınız takdirde derhalambulansla Demiryolu Hastanesi’ne veya SSK Hastanesi’ne sevkini
  yapınız.
  Ambulans bulunamadığı zamanlarda yaralıyı hastaneye sevk
  etmek için taksi çağırınız.Durumu ayrıca Personel ve İdari İşler Daire
  Başkanlığı’na bildiriniz.
  Hasta ve yaralılara yapılacak ilkyardımda bilginiz ve yetkiniz
  dışında kalan mevzularda ne olursa olsun müdahele etmeyiniz,amirinize
  haber veriniz.
  İş kazalarını İş Güvenliği’ne bildiriniz.
   SONUÇ
  Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri yapmış oldukları bu
  üçüncü derslik stajlarında,iş yaşamına atıldıktan sonra çalışacakları
  muhtemel iş sahalarındaki organizasyon düzenini,öğrenimleri
  sırasında kazandıkları mühendislik bilgilerini pratikteki
  uygulamalarını tanımışlar ve incelemişlerdir.Bu yetişim esnasında şu
  mevzular incelenmiştir:
  -Organizasyon ve yönetim birimleri
  -İş güvenliği ve işçi sağlığı
  -Üretimin incelenmesi ve irdelenmesi
  -Maliyet hesabı
  -Kalite denetim düzeni
  -Fabrikadaki yardımcı tesislerin tanıtımı
  -Bakım ve onarım sistemleridir.
  Ülkemizin önemli fabrikalarından birisi olan Tülomsaş uzun
  yıllara dayanan köklü geçmişinden bu yana milli ekonomiye büyük
  katkılarda bulunmuş ve bulunmaya devam etmektedir.Artan
  teknolojik düzeyi ve ISO 9001 standardına uygun çalışma sistemiyle
  ülke ekonomisine daha uzun yıllar hizmet verecektir.
 • You might also like