• Enerji Piyasasında Pay Devirleri Nasıl Yapılır ?


  Bu konudaki bilgileri EPDK sitesinden yararlanarak elde etmekteyiz.. Elektrik piyasa dağıtım kurulunca belirlenen bilgiler ışığında pay devirlerini belirleyebiliriz.


  A) Pay devirleri.
  (Lisans sahibi bir tüzel kişinin sermayesinin yüzde on -halka açık şirketlerde yüzde beş-veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak tüzel kişinin ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay devirleri)

  a)    Devralacak olanın tüzel kişi olması halinde,
  1) Pay devri sözleşmesinin bir örneği ve/veya pay devrine taraf tüzel kişlerin yönetim kurulu kararları ile devredenin gerçek kişi olması halinde devredenin noter onaylı imza sirküsü eklenmiş beyanı,
  2) 6446 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında yasaklı olunmadığına dair beyan.
  (Söz konusu beyan, devir neticesinde, lisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olacak gerçek veya tüzel kişilere ilişkin olması gerekir.)
  3) Hisse devri gerçekleştiği taktirde lisans sahibi tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olacak gerçek ve tüzel kişilerin, pay oran ve tutarları % olarak da belirtilmek suretiyle, ortaklık yapısını ortaya koyan bilgiler.
  (Bu kapsamda, gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşılıncaya kadar ortaklık yapısını ortaya koyan bir şema hazırlanır. Halka açık şirketlerde %5 ve üzerinde, diğer şirketlerde ise %10 ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan ortakların sermaye payları doğrudan ve dolaylı olmak üzere ayrı ayrı belirtilir. Dolaylı ortaklar açısından gerçek kişi ortakların, varsa birbirleri ile olan akrabalık ilişkileri (anne, baba, kardeş v.s) belirtilir ve Yönetmelik kapsamında belirtilenler, dolaylı pay sahipliği oranlarının belirlenmesinde birlikte dikkate alınır.  Yönetmeliğin 51 inci maddesi çerçevesinde, tadil başvurusunda bulunan tüzel kişinin tadil neticesinde, lisansına derç edilecek olan dolaylı pay sahipliği oranının tespitinde, ilgili tüzel kişinin beyanı esas alınır. Ayrıca şirketin ortaklık yapısına ilişkin bilgiler Excel formatında da hazırlanarak elektronik ortamda (1 adet) sunulacaktır.)

  b)   Devralacak olanın gerçek kişi olması halinde,
  1) Pay devri sözleşmesinin bir örneği ve/veya devreden ve devralan tarafların noter onaylı imza sirküsü eklenmiş beyanları ile devredenin tüzel kişi olması halinde yönetim kurulu kararı,
  2) Devralacak gerçek kişinin, 6446 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında yasaklı olmadığına dair beyan.
  3) Pay devri gerçekleştiği taktirde, lisans sahibi tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olacak kişilerin, pay oran ve tutarları belirtilmek suretiyle, ortaklık yapısını ortaya koyan bilgiler.

  (Bu kapsamda, gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşılıncaya kadar ortaklık yapısını ortaya koyan bir şema hazırlanır. Halka açık şirketlerde %5 ve üzerinde, diğer şirketlerde ise %10 ve üzerinde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan ortakların sermaye payları doğrudan ve dolaylı olmak üzere ayrı ayrı belirtilir. Dolaylı ortaklar açısından gerçek kişi ortakların, varsa birbirleri ile olan akrabalık ilişkileri (anne, baba, kardeş v.s) belirtilir ve Yönetmelik kapsamında belirtilenler, dolaylı pay sahipliği oranlarının belirlenmesinde birlikte dikkate alınır.  Yönetmeliğin 51 inci maddesi çerçevesinde, tadil başvurusunda bulunan tüzel kişinin tadil neticesinde, lisansına derç edilecek olan dolaylı pay sahipliği oranının tespitinde, ilgili tüzel kişinin beyanı esas alınır. Ayrıca şirketin ortaklık yapısına ilişkin bilgiler Excel formatında da hazırlanarak elektronik ortamda (1 adet) sunulacaktır.)
 • You might also like